ВІСНИК

Перелік документів, необхідних для виплати допомог, недоотриманої пенсії та для поновлення виплат

Виплата допомог

Перелік документів, необхідних для виплати допомоги на поховання
1. Паспорт або інший документ, що підтверджує особу, місце її проживання (реєстрації) та вік, а у разі звернення інших осіб від імені заявника – також документи, що посвідчують особу та її повноваження.
2. Свідоцтво про смерть особи.
3. Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (додаток 14 до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382) або довідку про смерть пенсіонера.
4. У разі реєстрації смерті за межами України – свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави.
5. Відповідні довідки органів місцевого самоврядування, ритуальної служби про те, що поховання не здійснено за рахунок держави – у разі смерті осіб, яким законодавством передбачено поховання за рахунок коштів державного бюджету.

Перелік документів, необхідних для виплати одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктом 12 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей»
1. Паспорт або інший документ, що підтверджує особу, місце її проживання (реєстрації) та вік, а у разі звернення інших осіб від імені заявника – також документи, що посвідчують особу та її повноваження.
2. Заява для виплати одноразової грошової допомоги.
3. Копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
4. Свідоцтво про смерть.
5. Свідоцтво про шлюб.
6. Свідоцтво про народження померлого годувальника (для виплати допомоги батькам померлого).
7. Довідка МСЕК про встановлення інвалідності (для виплати допомоги на непрацездатних членів сім’ї, яким установлено інвалідність).
8. Свідоцтво про народження дитини.
9. Довідка уповноважених органів з місця проживання про перебування непрацездатних батьків на утриманні померлого (загиблого) годувальника або рішення суду про встановлення факту перебування на утриманні.

Виплата недоотриманої пенсії, поновлення та припинення виплат

Перелік документів, необхідних для виплати недоотриманої пенсії
1. Паспорт або інший документ, що підтверджує особу, місце її проживання (реєстрації) та вік, а у разі звернення інших осіб від імені заявника – також документи, що посвідчують особу та її повноваження.
2. Члени сім’ї надають паспорт або інші документи, які підтверджують проживання з пенсіонером на день його смерті.
3. Свідоцтво про смерть.
4. Документи, які підтверджують родинні стосунки.
5. Непрацездатними членами сім’ї, зазначеними у частині другій статті 36 Закону, подаються документи, які засвідчують, що вони перебували на утриманні померлого пенсіонера.
Для виплати недоотриманої пенсії, яка ввійшла до складу спадщини, у зв’язку з відсутністю членів сім’ї або в разі незвернення ними за виплатою вказаної суми протягом шести місяців з дня відкриття спадщини надається:
   1. Паспорт або інший документ, що підтверджує особу, місце її проживання (реєстрації) та вік, а у разі звернення інших осіб від імені заявника – також документи, що посвідчують особу та її повноваження.
   2. Свідоцтво про смерть.
   3. Свідоцтво про право на спадщину.

Перелік документів, необхідних для поновлення виплати пенсії
1. Паспорт або інший документ, що підтверджує особу, місце її проживання (реєстрації) та вік, а у разі звернення інших осіб від імені заявника – також документи, що посвідчують особу та її повноваження.
2. Документи про страховий стаж за період роботи до 01 січня 2004 року, не врахований у пенсійній справі, у тому числі після призначення пенсії.
3. Довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу, набутого до 01.07.2000.
4. Документи про обставини, що впливають на розмір пенсії (наприклад, зміна кількості членів сім’ї, які перебували на утриманні пенсіонера чи померлого годувальника, виникнення (втрата) права на надбавку на непрацездатних членів сім’ї і надбавку на догляд за ними, визнання заявника одиноким і таким, що потребує сторонньої допомоги, визнання заявника особою з інвалідністю або учасником війни тощо).
5. При поновленні пенсії по інвалідності спеціалістом управління Пенсійного фонду додається виписка з акта огляду медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності.
6. Особи, які одержували пенсію від інших органів і звертаються до органів, що призначають пенсію, надають документ, що підтверджує розмір пенсії, строки її виплати та дату зняття з обліку за попереднім місцем отримання.
7. Для виготовлення пенсійного посвідчення у паперовій формі надається кольорове фото розміром 60 х 40 мм – 1 шт., для виготовлення електронного пенсійного посвідчення – кольорове фото розміром 30 х 25 мм – 1 шт.
8. Для виплати пенсії в установі банку надається довідка з банку про відкриття рахунку для зарахування пенсії.

Перелік документів, необхідних для припинення виплати пенсії у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон
1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон, паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства.
2. Довідка або інший документ про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

Підтвердження стажу

Перелік документів, необхідних для підтвердження комісіями при головних управліннях Пенсійного фонду України в областях та м. Києві періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах
1. Заява про підтвердження стажу роботи.
2. Документи, які підтверджують факт припинення підприємства, установи, організації в результаті їх ліквідації (у тому числі архівні) – щодо підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 01.07.2004, та/або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр).
3. Трудова книжка.
4. Документи, видані архівними установами, зокрема:
   а) довідка про заробітну плату;
   б) копії документів про проведення атестації робочих місць;
   в) копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності – довідка про їх відсутність).
У разі необхідності заявник може подавати інші документи, які можуть підтверджувати виконання робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

Перелік документів, необхідних для видачі довідки про наявний страховий стаж для призначення ТДСД відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1098
1. Паспорт або інший документ, що підтверджує особу, місце її проживання (реєстрації) та вік, а у разі звернення інших осіб від імені заявника – також документи, що посвідчують особу та її повноваження.
Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім тих, у кого відсутня довідка через релігійні переконання) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Документи про страховий стаж.
Свідоцтва про народження дітей (за наявності).
Свідоцтво про одруження чи інший документ про зміну прізвища, імені та по батькові.