ВІСНИК

Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення у 2018 році

Система недержавного пенсійного забезпечення (далі – НПЗ) становить третій рівень пенсійної системи. Її розбудова здійснюється починаючи з 2004 року після набрання чинності Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення». Основу такої системи становлять недержавні пенсійні фонди.

Основною метою інвестування пенсійних активів є отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов’язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат разом із забезпеченням дохідності пенсійних активів вище рівня інфляції та залучення довгострокових інвестиційних ресурсів, необхідних для модернізації економіки.

На 31.12.2018 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 62 недержавних пенсійних фонди (далі – НПФ) та 22 адміністратори НПФ (довідково: на 31.12.2017 у Державному реєстрі налічувалося 64 НПФ та 22 адміністратори).

Крім того, міститься інформація про одного одноосібного засновника, який вирішив самостійно адмініструвати створений ним корпоративний недержавний пенсійний фонд (отримав ліцензію на провадження діяльності з адміністрування такого недержавного пенсійного фонду та відповідно до законодавства не потребує внесення до Державного реєстру фінансових установ).

Згідно з даними Державного реєстру фінансових установ недержавні пенсійні фонди зареєстровано у восьми регіонах України (Діаграма 1). Найбільша кількість НПФ зосереджена у м. Києві – 46, або 71,9% загальної кількості зареєстрованих НПФ.

Аналіз діяльності ринку недержавного пенсійного забезпечення проведено на підставі поданих звітних даних на 31.12.2018.

Основні показники діяльності НПФ, згідно з поданими звітними даними, та темпи їх приросту наведені в таблиці 1.

 

Загальна кількість вкладників за період з 31.12.2017 по 31.12.2018 зросла за рахунок збільшення кількості вкладників фізичних осіб на 19,5% .

На 31.12.2018 загальна кількість учасників НПФ становила 855,3 тис. осіб (на 31.12.2017 – 840,8 тис. осіб), з яких отримали/ отримують пенсійні виплати 81,3 тис. осіб (9,5%  загальної кількості учасників).

На 31.12.2018 переважну більшість учасників НПФ становили особи віком від 25 до 50 років, а саме 60,1%, та особи вікової групи від 50 до 60 років, що становили 26,9%. Частка учасників НПФ вікової групи старше 60 років становила 11,9%, вікової групи до 25 років – 1,1% (Діаграма 4).

На діаграмі 5 відображено кількість учасників НПФ (за статевою ознакою в розрізі вікових груп).

Як видно з діаграми 5, у кожній віковій групі більшість становлять чоловіки, а саме 57,9% загальної кількості учасників НПФ. Причому у віковій групі старше 60 років їхня кількість перевищує кількість жінок більш ніж удвічі (у 2,1 раза).

Пенсійні виплати (одноразові та на визначений строк) на 31.12.2018 становили 809,9 млн грн, що на 16,3% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року (див. Діаграму 6), при цьому одноразові виплати зросли на 7,8%, пенсійні виплати на визначений строк – на 38,9%.

 

Загальна вартість активів, сформованих недержавними пенсійними фондами, на 31.12.2018 становила 2 745,2 млн грн, що на 11,3%, або на 279,6 млн грн, більше в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року та на 15,3%, або на 326,9 млн грн, більше в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року (див. Діаграму  7).

Для НПФ властиво формувати портфель, до якого входять об’єкти інвестування з мінімальним ступенем ризику. Тому особливого значення набуває вибір інвестиційних інструментів, використовуючи які НПФ зможуть забезпечити захист грошових коштів населення від інфляційних процесів і при цьому отримувати визначений приріст капіталу.

На 31.12.2018 переважними напрямами інвестування пенсійних активів стали цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (46,0%), депозити в банках (35,9% інвестованих активів), облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (10,9%), об’єкти нерухомості (1,7%), акції українських емітентів (1,6%) (див. Діаграму 8).

Структура цих витрат на 31.12.2018 зображена на діаграмі 9.