ВІСНИК

Звіт про дослідження «Обізнаність громадян України щодо інновацій в системі пенсійного забезпечення»

Відповідно до резолюції Державного секретаря Кабінету Міністрів України від 15.01.2019 № 884/1/1-19, Урядовим контактним центром (Центр) у тісній співпраці з Пенсійним фондом України (Фонд) було здійснено дослідження на тему «Обізнаність громадян України щодо інновацій у системі пенсійного забезпечення».
Дослідження проводилось шляхом онлайн-опиту-вання відвідувачів вебсайту Центру.
Мета дослідження – дослідити обізнаність громадян щодо інновацій у системі пенсійного забезпечення; виявити ефективні канали передачі корисної соціальної інформації; простежти зв’язки й залежність відповідей респондентів від їхнього соціального становища, демографічних характеристик та регіону проживання.
Завдяки вибору методу дослідження – онлайн-опитування, в ньому взяли участь респонденти з усіх регіонів України, що надало можливість досягти бажаної репрезентативності та отримати потрібне різноманіття у відповідях, адже дослідження передбачало деяку якісну складову, оскільки респонденти мали можливість дати власну (а не запропоновану) коротку або розгорнуту відповідь.
Під час дослідження було збережено анонімність всіх учасників.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Загалом було опитано 2 236 респондентів.
Серед них переважали мешканці невеликих міст (47,2%), жінки (68,8%), особи з незакінченою вищою або вищою освітою (71,5%). За соціальним станом найчисленнішими групами респондентів виявилися державні службовці (43,1%), робітники (15,3%), пенсіонери (13,5%) та працівники бюджетної сфери (11,6%), тобто ті категорії, з яких складається цільова аудиторія Фонду.

Для досягнення попередньо поставленої мети було сформовано низку завдань, серед яких:

–  з’ясувати рівень поінформованості населення та окремих його груп щодо інновацій у системі пенсійного забезпечення;
–  дослідити думки опитаних щодо сервісів Фонду, визначити найбільш та найменш вживані;
– оцінити ефективність різних каналів/форм комунікації між Фондом та громадянами (цільовою аудиторією);
– проаналізувати оцінки якості обслуговування респондентів працівниками Фонду.

Для реалізації поставлених завдань була розроблена анкета, яка містила два інформаційні блоки. Перший був спрямований на збір даних, за якими можна було б оцінити рівень інформованості респондентів, другий блок був призначений охарактеризувати респондента. Результати дослідження у формі статистичних розподілів, їхнє графічне представлення та висновки представлені нижче.

1. Як вважаєте, чи достатньо Ви обізнані з новими сервісами, які впроваджує Пенсійний фонд протягом останніх років?

Отримані дані свідчать про досить високий рівень обізнаності з новими сервісами та послугами. Наприклад, 59,6% респондентів вважають себе обізнаними та 28% частково обізнаними, що є дуже гарним показником. Порівняно з обізнаними у нових сервісах Фонду, необізнаних та тих, хто взагалі не цікавився, – вкрай мало (6,5% вважають себе необізнаними, а 5,2% повідомили про незацікавленість цією тематикою).

Детальніше з матеріалом можна ознайомитися
у журналі «ВІСНИК Пенсійного фонду України» (№ 12, 2019).